“meta-pixel”

köpvillkor

Handelsvillkor

EVOLUTION PARTS ApS
VAT-nr DK32551297
Storegade 9
8700 Horsens
Danmark
(”Leverantören”)

Handlande med Leverantören benämns ”Köparen”

1. Avtalsgrund
1.1. Dessa handelsvillkor gäller för alla avtal som reglerar Leverantörens försäljning och leverans av produkter och/eller tjänster till en kund. Leverantörens tjänst i avtalet med Köparen kallas nedan ”Leveransen”.

1.2. Köparens angivande av särskilda villkor för Leveransen anses inte åsidosätta dessa handelsvillkor, såvida inte Leverantören uttryckligen och skriftligen har accepterat dem.

2. Order
2.1. Ett avtal mellan Köparen och Leverantören anses inte ha ingåtts förrän Leverantören har skickat en orderbekräftelse eller en faktura.

2.2. Eventuella invändningar från Köparen mot fel eller brister i orderbekräftelsens eller fakturans innehåll måste inkomma skriftligen och vara Leverantören tillhanda senast 5 arbetsdagar efter datum för orderbekräftelse eller faktura.

2.3. Om Köparen inte har invänt mot orderbekräftelsen eller fakturan inom tidsfristen anses avtalet mellan Köparen och Leverantören ha ingåtts enligt de villkor som anges i orderbekräftelsen eller på fakturan samt i dessa handelsvillkors angivna villkor.

3. Leverantörens tjänster
3.1. Varor som Leverantören säljer till Köparen följer dansk lagstiftning vid leveranstillfället.
4. Priser
4.1. Leverantörens priser anges inkl. moms och andra avgifter.

4.2. Leverantören reserverar sig för slutsålda varor och eventuella fel i angivna priser.

5. Betalning
5.1. Om inte annat överenskommits mellan Köparen och Leverantören ska köpeskillingen för varje enskild Leverans betalas kontant med betalkort vid Köparens beställning av Leveransen.

5.2. Om inte annat överenskommits mellan Köparen och Leverantören är betalningsvillkoren för Leverantörens fakturor 7 dagar netto kontant.

5.3. Vid betalning senare än 14 dagar efter fakturadatum kommer saldot att förräntas med 0 % per påbörjad månad och det tas förbehåll för debitering av påminnelseavgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

5.4. Om Köparen överskrider betalningsfristen förbehåller sig Leverantören rätten att hålla inne på ytterligare leveranser tills betalning har skett.

5.5. Köparen har inte rätt att hålla inne någon del av köpeskillingen som säkerhet för uppfyllande av eventuella motkrav i samband med andra leveranser. Om köparen i alla fall gör detta betraktas det som ett väsentligt brott mot parternas avtal.

6. Leverans
6.1. Leverans anses ha ägt rum när Leveransen har överlämnats till Köparen eller dennes representant, såvida inte Köparen ingår avtal om leverans med en transportör som inte erbjuds av Leverantören, eftersom leverans i dessa fall kommer att anses ha ägt rum vid överlämnandet av Leveransen till denna transportör.

6.2. Leverantören ska stå för leveranskostnaderna.

7. Rättigheter
7.1. Köparen har reklamationsrätt i enlighet med den danska köplagen och övrig dansk lagstiftning. Reklamationen ska vara Leverantören tillhanda skriftligen inom skälig tid efter det att Köparen identifierat eller borde ha identifierat bristen.
7.2. Köparen har 14 dagars ångerrätt från leveransdatum. Om Köparen har beställt flera varor på en enskild order börjar ångerfristen inte löpa förrän den sista varan på ordern är i Köparens besittning.

7.3. Om Köparen inte åberopar en defekt inom reklamationsfristen mister Köparen rätten att vidta åtgärder samt göra anspråk på defekten.

7.4. Köparen har rätt att häva köpet om bristen inte har avhjälpts av Leverantören inom skälig tid efter Köparens reklamation, förutsatt att Köparen innan hävandet skriftligen har givit Leverantören en sista frist för åtgärdande på minst 14 dagar.

7.5. Köparen kan inkomma med klagomål på en vara eller tjänst till Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Köparen kan även inkomma med sitt klagomål till Center for Klageløsning via Nævnenes Hus klagomålsportal.

Om Köparen är bosatt i ett annat EU-land måste klagomålet inkomma till EU-kommissionens klagomålsplattform på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Om ett klagomål lämnas in här ska Leverantörens e-postadress anges: jonas@evolutionparts.se

8. Ansvar
8.1. Leverantören ansvarar inte för indirekta förluster – inklusive drifts- eller resultatförluster och inkomstförluster.

9. Force majeure
9.1. Ingen av parterna har rätt till ersättning i händelse av bristande uppfyllande av förpliktelser som inte är betalningsförpliktelser om detta beror på force majeure.

9.2. Force majeure föreligger om en part är förhindrad att uppfylla avtalet till följd av pandemier, krig, inbördeskrig, upplopp, offentliga restriktioner, import- eller exportförbud, naturkatastrofer, inklusive, men inte begränsat till, jordbävningar, stormfloder, omfattande översvämningar, tornador, vulkanutbrott och arbetsmarknadskonflikter, brand eller liknande, som inte borde eller inte kunde ha förutsetts av parterna vid tidpunkten för avtalets ingående.

9.3. Vid force majeure har Leverantören rätt att annullera Leveransen eller delar därav. Leverantören kan också välja att leverera när force majeure har upphört.

10. Databehandling
10.1. I den utsträckning Leverantören erhåller Personuppgifter från Köparen som en del av insamlingen av relevant kundinformation (”Personuppgifterna”) kommer dessa att behandlas säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig dansk lagstiftning och EU-lagstiftning, inklusive Personuppgiftsförordningen (EU) 2016/679 och dataskyddslagen.

10.2. Syftet med insamling och behandling av Personuppgifterna är alltså att möjliggöra leverans av överenskommen order. Leverantören får endast använda Personuppgifterna till de ändamål för vilka de samlades in.

10.3. Leverantören använder tredje part för behandling av samtliga Personuppgifter eller en delmängd av dessa. Leverantören har ingått ett registerföraravtal med berörda tredje parter och garanterar därmed att gällande regler för Personuppgiftsskydd efterlevs.

10.4. Köparen kan när som helst kontakta Leverantören för att få tillgång till information om de tredje parter som behandlar samtliga Personuppgifter eller en delmängd av dessa.

10.5. Köparen kan när som helst i Leverantörens integritetspolicy läsa mer om Leverantörens behandling av Personuppgifter samt de rättigheter som Köparen som registrerad har: https://evolutionparts.se/integritetspolicy-och-cookies/

11. Övriga villkor
11.1. Leverantören förbehåller sig äganderätten till Leveransen tills Köparens fulla betalning plus eventuell ränta har erhållits.

11.2. Om affärsrelationen mellan Leverantören och Köparen inte har avslutats ska Köparen omedelbart meddela Leverantören om Köparens status som juridisk person förändras, är föremål för konkurs- eller omstruktureringsförfaranden eller frivillig likvidation.

12. Lagval och behörig domstol
12.1. Parternas avtal omfattas av och ska tolkas i enlighet med dansk lagstiftning.

12.2. Eventuella tvister mellan parterna ska lösas genom medling via Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) och ska ske i överensstämmelse med Mediationsinstituttets gällande regler för behandling av ärenden.

12.3. Om en eller flera parter anser att en tvist har uppstått mellan parterna har var och en av parterna rätt att lämna in en begäran om initiering av medling till Mediationsinstituttet.

12.4. Medlingen innebär inte avstående från användning av rättsmedel såsom kvarstad och domstolsföreläggande och hindrar inte en part från att väcka talan i domstol i enlighet med det anförda nedan och är inte ett hinder för andra rättsliga förfaranden med anledning av den uppstådda tvisten för att undvika avtalsrättslig passivitet eller preskription.

12.5. Om tvisten inte löses genom medling har var och en av parterna rätt att kräva att tvisten avgörs av de danska domstolarna.

Din varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0